Любовь, развивающая тонкие души…

Эдер аЯкар, Гимел

האהבה, המפתחת את הנפשות העדינות ומכשירתן להרגשת המוסר היותר עדין ומרומם, הרגש האדיר הזה, שהוא באמת נושא הקדושה, התפארת וההוד, שהמין האנושי אמנם מתגעגע עליו, אבל לא יכל עדיין להכירו בעצם טהרו, רעננותו וטבעיותו, — השירה הנשגבה והקדושה הזאת לא תוכל להאמר כ»א עם המילוי הגמור והשלם של החיים, החמריים, המוסריים, והשכליים, לכל סעיפיהם,

Любовь, развивающая тонкие души, и подготавливающая их к ощущению самой тонкой и возвышенной нравственности, это мощное чувство, которое, по сути, есть вся идея святости, красоты и славы. Хотя человеческий род стремится к нему, но всё ещё не способен познать его в самой сути его чистоты, свежести и естественности. — Эта возвышенная и святая песнь сможет прозвучать лишь тогда, когда наполнится совершенно жизнь материальная, нравственная и интеллектуальная во всех ее разделах.

שרק אז יוכל האדם להתנשא אל אותו החופש המוחלט, שנטיותיו הנפשיות ילכו במלא עזם ותקפם, ובפרשן כנפיהם, אל מלא רוחב החיים לכל צדדיהם, לא ימצאו שום מעצור ומכשול .

Ибо лишь тогда сможет человек подняться к той абсолютной свободе, когда его душевные наклонности разовьются в своей полной силе и мощи, простереть свои крылья к всей широте жизни во всех её сторонах, не встречая никакого препятствия и преткновения.

החזיון הנפלא הזה מתגלה ברגש הדת הכללי, האצור בטבע הנפש האנושית, אשר רק כשהצבור האנושי ימלא כח ועז, הכרה ודעת נפש, לסלק מעל הרגש האמיץ הזה, )שהוא הכח היותר פועל בחייו הכלליים ורודה ג»כ מאין מעצור בחיים הפרטיים(, את כל מכשולי הדרכים העוצרים בעדו, ומכריחים אותו, לנטות לצדי צדדים, רק אז יופיע בהדר גאון נשמתו הפנימית, — היא האהבה האלהית המחיה אותו, זאת המדה שבצביונה הרומנטי לא יוכל האדם לשאוב ממנה מים טהורים, כ»א בשעה שהתרפא העולם החמרי, המוסרי והשכלי, מכל תחלואיו.

Это возвышенное видение раскрывается в религиозном чувстве в общем, которое находится в природе человеческой души. Лишь когда человеческое общество наполнится силой и мощью, сознанием и познанием души, чтобы убрать из этого мощного чувства, (которое есть наиболее активная действующая сила в его общественной жизни, и беспрепятственно подчиняет себе также частную жизнь) все препятствия, задерживающие его, и заставляющие его свернуть на обочину дороги, лишь тогда оно раскроется во всём великолепии величия его внутренней души.

Эта божественная любовь, оживляющая его, это качество, которое, в его романтическом образе не может человек черпать оттуда чистую воду, но лишь тогда, когда излечится мир материальный, нравственный и интеллектуальный от всех его болезней.

אבל בזמן המדוה והירידה, «שאין כל העולם כולו כדאי כיום שנתן בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים קדש ושיר השירים קדש קדשים» . כל זמן שהאהבה האלהית, שהיא הנטיה היותר חפשית והנצחית של רוח החיים, לא תוכל להיות חיה בלבבות, מפני זוהמת הבערות והרשעה הממלאת את כל החלל שבלב, לא תוכל האהבה הטהורה למצוא מעמד כדרכה, אפילו בפינה אחת שבחיים, והיא מוכשרת תמיד לקבל טומאה, ולשקוע בבוץ החלאה והכיעור, ובעמק המהומה הנפשית והרשעה.

Но во время болезни и  падения, «не достоин мир того дня, когда дана в нём Песнь Песней Израилю, ибо все описания святы, но Песнь Песней — святая святых» —  всё время, пока божественная любовь – наиболее свободная и вечное выражение духа жизни — не сможет жить в сердцах из-за грязи безграмотности и преступности, заполняющей всё пространство сердца, не сможет чистая любовь найти себе настоящего места, даже в одном уголке жизни, и оно постоянно подвергается опасности оскверниться и погрузиться в грязь болезни и мерзости, в глубину душевного безумия и греха.

 

לפני חשכת ימי הבינים, כשהיה העולם, אמנם לא כ»כ נאור בכללו, אבל רענן וטבעי, התגלתה האהבה גם בנטיה ליחש האלהי אל האדם. האדם שהיה חזק ואמיץ, אבל ג»כ פראי ומסור לכח דמיונו החזק, נשאר לו לפלטה מכל החזיון הכולל והרחב עד אין סוף של האהבה האלהית, שבמקורה החפשי שברוח האדם, רק האהבה החלקית אל הטבע המורגש לבדו,

Перед наступлением тьмы средневековье, когда мир был, возможно, не столь просвещенным в общем, но свеж и естественен, раскрывалась эта любовь также в наклонности в отношении божественного к человеку. Человек был сильным и крепким, но также диким и управляемым мощной силой воображения, и от всего бесконечно широкого и всеобемлющего видения божественной любви, в ее свободном источнике в человеческом духе, ему осталась только частичная любовь к ощутимой природе.

וזה הספיק לתן חומר לשכלל את יצרא דעבודה-זרה בכל שרשיו וגזעיו, ענפיו יונקותיו ועליו, עד אשר ראינו תוצאותיה של האהבה האלהית, כשירדה ממעלתה לבלע ולהשחית,

И этого было достаточно, чтобы дать материал для совершенствования склонности к язычеству во всех его корнях и ветвях, порождениях и листьях до такой степени, что мы видели результаты этой божественной любви, когда она упала со своей ступени и превратилась в орудие уничтожения и убийства.

כמו שאנו רואים גם עכשיו כל החזיון של האהבה הרומנטית המצויה בחיים כשהיא משרכת דרכיה.

Мы видим это также сейчас в романтической любви, которая находится в жизни, как она может привести человека к безумию.

 בטהרתה נתגלתה אמנם האהבה האלהית בישראל, בכללות האומה, רק לזמן מצער, לתקופות מופסקות, בעצם טבעה וביחידי הסגולה הנביאים ושרי קדש, עד זמן הפסק הנבואה, התלויה בכח האהבה האלהית במלא מובנה, בצורה דילוגית בשרידי דור דור. «נפשי אויתך בלילה, אף רוחי בקרבי אשחרך» , «צמאה לך נפשי כמה לך בשרי בארץ ציה ועיף בלי מים, כן בקדש חזיתיך לראות עוזך וכבודך» . השכינה היתה שרויה בישראל כללות האומה חשה והרגישה את האהבה האלהית בכל תענוגיה, ומוכשרת היתה לחוש את כל עזה ג»כ בכל סעיפיה הפרטיים שבחיים, בעצם תומם, עם כל שלל צבעיה הבהירים המרהיבים לב ונפש, מבלי להשביתה מטהרה ע»י רפיון החומר והרוח, «בכל דרכיך דעהו» , עד אשר השלילה, הסרת הרגש של האהבה האלהית מתוך הנפש, זה היה דבר נמנע ובלתי טבעי כלל לישראל. אפשר היה אמנם להחליף ולהמיר את הרגש הקדוש והזך, הנובע מאוצר החיים ומקור האמת, ברגש טמא הדומה לו בצורתו החיצונה, באהבת אלהים אחרים. «בגדה אשה מרעה, כן בגדתם בי בית ישראל» .

В своей чистоте она открылась, эта божественная любовь, в Израиле, в народе в целом, но только на короткое время, на определённые периоды по своей природе, и в особых людях — пророках и праведниках, пока не прекратилось пророчество, которое зависит от этой силы божественной любви во всей глубине её понимания, и далее прыжками в остатках каждого поколения.

«Душа моя ищет тебя ночью, жаждет тебя ночью также дух мой внутри меня ищет тебя», «жаждет тебя душа моя, стремится к тебе плоть моя, Как земля жаждущая и уставшая, безводная так в святости да увижу тебя, узреть твою мощь и Славу».

Шехина находилось в Израиле в общности народа, ощущавшего и чувствовавшего божественную любовь во всем ее наслаждении, и способна была также ощутить всю ее силу во всех ее частных проявлениях в жизни, по самой сути своей непорочности, во всём богатстве её ярких цветов, потрясающих сердце и душу, без того, чтобы остановить её чистоту слабостью материи и духа. «Во всех твоих путях познай Его». Отрицание, уничтожение чувства божественной любви из души было совершенно невозможным и неестественным для Израиля.

Можно было, однако, заменить святое возвышенное чувство, черпающее из источника жизни и источника истины, на чувство грязное, похожее на него внешне, любовь к чужим богам.

«как изменяет жена своему другу, так изменили Мне вы, (сыны) дома Йисраэйлева».

אפשר להשביר צמאון, גם במים זכים וצלולים, גם במים דלוחים ומעופשים. «היעזוב מצור שדי שלג לבנון, אם ינתשו מים זרים קרים נוזלים» . «אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בארות בארות נשברים אשר לא יכילו המים»

Можно утолить жажду или чистой прозрачной водой или также водой грязной, плесневелой. «Оставит ли снег Леванона скалы полей, и разве иссякнут чужие текущие хладные воды?!»

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Запись опубликована в рубрике Рав Кук. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>